iPhone 14 Pro và iPhone 15 sẽ có Face ID dưới màn hình và có thiết kế độc nhất

iPhone 14 Pro và iPhone 15 sẽ có Face ID dưới màn hình và có thiết kế độc nhất