Về Viện Di Động

AirTag có thể chia sẻ để dùng chung với các thành viên trong gia đình hay không?

AirTag có thể chia sẻ để dùng chung với các thành viên trong gia đình hay không?