Android 11 sẽ tắt tất cả các thông báo khi sử dụng camera

Android 11 sẽ tắt tất cả các thông báo khi sử dụng camera