Về Viện Di Động

Làm sao để kết nối nhiều hơn 1 màn hình ngoài với MacBook M1, M2?

Làm sao để kết nối nhiều hơn 1 màn hình ngoài với MacBook M1, M2?