Người dùng iPhone đang đặt câu hỏi có nên nâng cấp lên iOS 14 không?

Người dùng iPhone đang đặt câu hỏi có nên nâng cấp lên iOS 14 không?