Những điểm tiêu chuẩn nào cần đạt được trong dịch vụ ép kính iPhone 6S?

Những điểm tiêu chuẩn nào cần đạt được trong dịch vụ ép kính iPhone 6S?