Google Pixel Fold có thể là tên gọi chính thức thay vì Pixel NotePad

Google Pixel Fold có thể là tên gọi chính thức thay vì Pixel NotePad