Hạn chế lỗi khi cập nhật hệ điều hành iOS mới bằng cách nào?

Hạn chế lỗi khi cập nhật hệ điều hành iOS mới bằng cách nào?