Hạn chế lỗi khi cập nhật hệ điều hành iOS mới bằng cách nào

Hạn chế lỗi khi cập nhật hệ điều hành iOS mới bằng cách nào