Về Viện Di Động

iPhone 14 Max có phải là tên gọi chính thức dành cho mô hình mới sau này không?

iPhone 14 Max có phải là tên gọi chính thức dành cho mô hình mới sau này không?