Làm thế nào để xem và xóa các bản sao lưu iCloud cũ trên iPhone

Làm thế nào để xem và xóa các bản sao lưu iCloud cũ trên iPhone