Về Viện Di Động

Tại sao Laptop lên màn hình nhưng không chạy?

Tại sao Laptop lên màn hình nhưng không chạy?