Lý do pin iPhone sụt nhanh và cách xử lý vấn đề như thế nào?

Lý do pin iPhone sụt nhanh và cách xử lý vấn đề như thế nào?