Về Viện Di Động

Quá trình thay camera iPhone 6 tại Viện Di Động có nhanh hay không?

Quá trình thay camera iPhone 6 tại Viện Di Động có nhanh hay không?