Về Viện Di Động

Tần số quét là gì? Màn hình có tần số quét 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz khác nhau như thế nào?

Tần số quét là gì? Màn hình có tần số quét 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz khác nhau như thế nào?