Về Viện Di Động

Sau khi thay pin iPhone có mất dữ liệu không? Cần lưu ý gì?

Sau khi thay pin iPhone có mất dữ liệu không? Cần lưu ý gì?