Về Viện Di Động

Vsmart bắt tay với Viettel, điều gì sẽ xảy ra?

Vsmart bắt tay với Viettel, điều gì sẽ xảy ra?