Về Viện Di Động

Cần xử lý như thế nào nếu màn hình iPhone 6 Plus bị vỡ?

Cần xử lý như thế nào nếu màn hình iPhone 6 Plus bị vỡ?