Về Viện Di Động

Bảo mật Face ID hoặc Touch ID là chưa đủ. Hướng dẫn cài đặt 3 kiểu bảo mật bổ sung trên iPhone

Bảo mật Face ID hoặc Touch ID là chưa đủ. Hướng dẫn cài đặt 3 kiểu bảo mật bổ sung trên iPhone