Về Viện Di Động

Chipset Snapdragon hàng đầu tiếp theo có thể sẽ nâng cấp codec video mạnh hơn trong năm 2023

Chipset Snapdragon hàng đầu tiếp theo có thể sẽ nâng cấp codec video mạnh hơn trong năm 2023