Về Viện Di Động

Có thể sử dụng thẻ AirTag của Apple với các thiết bị Android không?

Có thể sử dụng thẻ AirTag của Apple với các thiết bị Android không?