Có thể sử dụng thẻ AirTag của Apple với các thiết bị Android không?

Có thể sử dụng thẻ AirTag của Apple với các thiết bị Android không?