Về Viện Di Động

Hiện tượng điện thoại nhận SIM nhưng không có sóng là gì và khắc phục ra sao?

Hiện tượng điện thoại nhận SIM nhưng không có sóng là gì và khắc phục ra sao?