iPhone 13 Pro Max với Galaxy S21 Ultra: Ngôi vua dành cho thiết bị nào?

iPhone 13 Pro Max với Galaxy S21 Ultra: Ngôi vua dành cho thiết bị nào?