Về Viện Di Động

Làm mới ứng dụng trong nền là gì? Có tác dụng gì? Nên bật hay tắt?

Làm mới ứng dụng trong nền là gì? Có tác dụng gì? Nên bật hay tắt?