Về Viện Di Động

Tắt MacBook thường xuyên có nên không? Có gây hư máy không?

Tắt MacBook thường xuyên có nên không? Có gây hư máy không?