Về Viện Di Động

Tắt Nguồn máy tính hay Sleep: Chế độ nào là tốt nhất cho PC/Laptop?

Tắt Nguồn máy tính hay Sleep: Chế độ nào là tốt nhất cho PC/Laptop?