Tính năng Touch ID sẽ bị loại bỏ hoàn toàn cho dòng iPhone 14

Tính năng Touch ID sẽ bị loại bỏ hoàn toàn cho dòng iPhone 14