Về Viện Di Động

Tính năng Touch ID sẽ bị loại bỏ hoàn toàn cho dòng iPhone 14

Tính năng Touch ID sẽ bị loại bỏ hoàn toàn cho dòng iPhone 14