Về Viện Di Động

Bài kiểm tra độ bền của AirTags: Bỏ vào máy giặt, đóng băng, thả rơi liệu có phá hủy được thiết bị theo dõi của Apple

Bài kiểm tra độ bền của AirTags: Bỏ vào máy giặt, đóng băng, thả rơi liệu có phá hủy được thiết bị theo dõi của Apple