Về Viện Di Động

iPhone 12 ra mắt kịp trong năm 2020 hay không?

iPhone 12 ra mắt kịp trong năm 2020 hay không?