Kiểm tra độ chai pin trên điện thoại Samsung bằng cách nào?

Kiểm tra độ chai pin trên điện thoại Samsung bằng cách nào?