Tất cả các mẫu iPhone 14 đều sẽ có màn hình 120Hz và RAM 6GB

Tất cả các mẫu iPhone 14 đều sẽ có màn hình 120Hz và RAM 6GB