Bạn có nên mua iPhone 13 hay chờ đợi đến iPhone 14 ra mắt?

Bạn có nên mua iPhone 13 hay chờ đợi đến iPhone 14 ra mắt?