Về Viện Di Động

Bạn có nên mua iPhone 13 hay chờ đợi đến iPhone 14 ra mắt?

Bạn có nên mua iPhone 13 hay chờ đợi đến iPhone 14 ra mắt?